Είναι δύσκολο να φανταστούμε κάποιον πιο ανόητο ή πιο επικίνδυνο τρόπο να παίρνονται αποφάσεις από το να αναθέσουμε αυτές τις αποφάσεις στα χέρια ανθρώπων που δεν πληρώνουν κανένα τίμημα όταν κάνουν λάθος. - Τόμας Σόουελ

Tράπεζα Πειραιώς: Επίτευξη στόχων NPE και NPL για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά 3,0 δισ. ευρώ και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κατά 3,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, υπερβαίνοντας τους στόχους. Η Τράπεζα επιτυγχάνει τη μείωση των NPEs και ΝPLs για εννέα συνεχόμενα τρίμηνα.

Οι δείκτες κάλυψης ενισχύθηκαν στο 52% (ΝPE) και 83% (NPL) αντιστοίχως, μετά την πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 9, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πρωτοβουλίες μη οργανικών λύσεων μείωσης ρίσκου του ισολογισμού.

Σημαντική ήταν η βελτίωση της ρευστότητας με αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 2,7 δισ.ευρώ, το δεύτερο εξάμηνο 2017 στα 41 δισ. ευρώ και μείωση της χρηματοδότησης από τον ELA κάτω από τα 2δισ. ευρώ σήμερα. Η απεξάρτηση από τον ΕLA εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο 2018. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου, «μετά από δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, η ανεργία υποχώρησε στο 21,5% και ο δείκτης οικονομικού κλίματος αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014. Για το προσεχές μέλλον, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής. Ο καθοριστικός παράγοντας που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή θα είναι η ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο 2018 και η εστίαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα και θα αποτελέσουν αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές θετικές αλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καθώς η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας. Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων. Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να συνδράμει στην ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, ουσιαστικό παράγοντα για αειφόρο, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.»

Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις. Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Όπως τονίζει ο κ. Μεγάλου, «η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν υψηλή. Τα NPE και NPL τον Δεκέμβριο του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από το υψηλό του Σεπτέμβριο 2015, κατά 3,0 δισ. ευρώ και 3,7 δισ. ευρώ, στα Euro32,9 δισ. και Euro20,7 δισ. αντίστοιχα, ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος 2017, τόσο για τα NPE όσο και για τα NPL. Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το 4ο 3μηνο 2017 στα -0,7 δισ. ευρώ (122 μ.β. επί των μεικτών δανείων).

Επιπλέον, εντείνοντας τις εμπροσθοβαρείς προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων, διπλασιάσαμε τις απομειώσεις αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στα 2,0 δισ. ευρώ το 2017 έναντι 1,0 δισ.ευρώ το 2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή οριακού αποτελέσματος χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017. Οι δείκτες κάλυψης NPE και NPL pro-forma για την κατά την 1η Ιαν. 2018 επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 ενισχύθηκαν στο 52% και 83% αντιστοίχως.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων. Όσον αφορά στις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη: α) 2,0 δισ. ευρώ (συμβατικών απαιτήσεων) επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και β) 2,3 δισ.ευρώ (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων. Και οι δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου. Ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων.

Η πορεία αποκατάστασης της καταθετικής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει σταθερή και ισχυρή. Οι εισροές προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν σε 7,0 δισ. ευρώ το δεύτερο μισό του 2017, από τις οποίες το 38% προς την Τράπεζα Πειραιώς (2,7 δισ. ευρώ). Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά στα Euro5,7 δισ. στο τέλος του 2017 από 12 δισ. ευρώ το 2016, ενώ το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώνεται κάτω από τα 2,0 δισ. ευρώ Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2018.

Βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο. Οι επιταχυνόμενες δράσεις μας για εξορθολογισμό του κόστους, οδήγησαν το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 52% το 2017 από 55% το 2016, βάση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για μείωση του κόστους περίπου στο 40% επί των εσόδων το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Τράπεζα προγραμματίζει ενέργειες περιορισμού του κόστους της τάξης άνω των Euro200 εκατ. για την περίοδο 2018-2020. Για το 2018, δεσμευόμαστε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, την επίτευξη των στόχων μας για τα NPE, τo μηδενισμό της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA, και την παροχή χρηματοδότησης άνω των Euro3,0 δισ. στους πελάτες μας στην Ελλάδα.»

Χαρακτηριστικά μεγέθη του 2017 ήταν η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 6% ετησίως στην Ελλάδα, η βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52% στην Ελλάδα και η επίτευξη κερδών προ φόρων & προβλέψεων αυξημένων κατά 8% ετησίως στην Ελλάδα

Οσο αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET-1 διαμορφώνεται στο 15,4% (IFRS9 1 Ιαν.18 pro-forma για αποεπενδύσεις).

Read previous post:
Ιρλανδία: Δημοψήφισμα στις 25 Μαΐου για τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας θα οργανώσει δημοψήφισμα στις 25 Μαΐου με το ερώτημα της φιλελευθεροποίησης ή όχι της νομοθεσίας που...

Close