Ό,τι θα στεκόταν άσχημα σ’ ένα κήπο, είναι όμορφο σε ένα βουνό - Victor Hugo

ΤΜΕΔΕ: Θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τρίτη συνεχή χρονιά

Αύξηση εσόδων, συγκράτηση λειτουργικών εξόδων στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση, σημαντική διεύρυνση των εργασιών του και θωράκιση του ισολογισμού του με νέα κεφάλαια και έναντι μελλοντικών κινδύνων, ανακοίνωσε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Τα παραπάνω προκύπτουν από την τρίτη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας από 01/01/2019 έως 31/12/2019, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνεται έτσι για τρίτη συνεχή χρονιά, ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί έναν αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας φορέα για τον τεχνικό κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την ελληνική οικονομία.

Πιο αναλυτικά, το ΤΜΕΔΕ:  

1.    Πραγματοποίησε αύξηση των εσόδων του κατά 12,2% έναντι της χρήσης του 2018.
2.    Τα προ φόρων κέρδη είναι αυξημένα κατά 27,4%, σε σχέση με την περσινή χρήση  και σε συγκρίσιμη βάση. 
3.    Τα μετά από φόρους κέρδη είναι αυξημένα κατά 12,3% σε συγκρίσιμη βάση, μη λαμβανομένου υπόψη του αντιλογισμού πρόβλεψης φόρων 1,5 εκατ. ευρώ, που επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης 2018. 

Τα ανωτέρω πολύ θετικά αποτελέσματα οφείλονται στη διεύρυνση της λειτουργικής κερδοφορίας του ταμείου, αλλά και στα αποτελέσματα από τη διαχείριση της περιουσίας του. 

4.    Αύξησε κατά 7,9% την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, εκτός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αύξηση των νέων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, που θα επηρεάσουν σημαντικά και τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων, είναι της τάξεως του 6,4%. Οι εγγυητικές επιστολές αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και εργολήπτες δημοσίων έργων.

5.    Συγκράτησε τα λειτουργικά του έξοδα, πάρα την ουσιαστική διεύρυνση των λειτουργικών του δραστηριοτήτων και τον σχηματισμό των αναγκαίων προβλέψεων για τη θωράκιση του ισολογισμού του. 

6.    Κατά την ημερομηνία αναφοράς, το σύνολο των προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που έχει διενεργήσει το ΤΜΕΔΕ για καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών ανέρχεται σε 23,5 εκατ.ευρώ, περιλαμβανομένων και των προβλέψεων του προτύπου IFRS 9. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 επιβαρύνθηκαν με πρόσθετες προβλέψεις ύψους  1,2 εκατ. Ευρώ.
  
7.    Το κεφάλαιο του ταμείου διαμορφώθηκε σε 143,5 εκατ. ευρώ έναντι 108,4 εκατ. ευρώ μετά τις μεταφορές περιουσίας 35,1 εκατ. ευρώ προς το ταμείο εντός του 2019 από τον e-ΕΦΚΑ, αυξάνοντας το κεφάλαιό του κατά 32,4%. Επισημαίνεται, ότι με βάση τις ήδη εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, το κεφάλαιο του ταμείου για τη χρήση 2020 διαμορφώνεται στο ποσό των 181,5 εκατ. ευρώ, μετά τις μεταφορές περιουσιακών στοιχείων αξίας 38 εκατ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση του ΤΜΕΔΕ. 
Οι μεταφορές αυτές συνεχίζονται εντός της χρήσης του 2020, εξασφαλίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο του ταμείου, μέσω της απρόσκοπτης λειτουργίας των κλάδων Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Φορέα, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων επιστημόνων. 

8.      Τα ίδια κεφάλαια του ταμείου στη χρήση του 2019, ανήλθαν σε 185,3 εκατ. ευρώ έναντι 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2018. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων κατά 85,4% ή κατά  85,3 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζει, τόσο τις καταβολές περιουσιακών στοιχείων 35,1 εκατ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ, όσο και μια ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων και υπεραξιών από εσωτερικές πηγές, ποσού  50,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, εντός του 2020 και εν μέσω μίας πρωτοφανούς πανδημίας, το ταμείο:

– Μείωσε κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/07/2020 – 30/09/2020. 

– Διεύρυνε το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο των πιστούχων – μελών του, προσφέροντας νέες ασφαλιστικές παροχές υγείας.

– Εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της Attica Properties ΑΕ, με στόχο τη δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρηματικών ευκαιριών.

– Έλαβε δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από την TÜV HELLAS: 
-ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και 
-ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης.

-Εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού 700.000 ευρώ για τη διεύρυνση των ψηφιακών του υπηρεσιών.

– Αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της Attica Bank ΑΤΕ κατά 13,82%, φθάνοντας στο 46,32%, ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση της ΤτΕ, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της ECB. 

– Πραγματοποίησε την πρώτη καταβολή του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. 

– Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, η οποία είχε περιέλθει στον e-ΕΦΚΑ από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου εκδικάστηκε η διεκδίκηση του ταμείου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για το κρίσιμο θέμα των πρόσθετων ασφαλειών των εγγυητικών επιστολών, που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31/12/2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ. 

– Προγραμματίζει τον Δεκέμβριο κοινή εκδήλωση με τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), με θέμα το παρόν και το μέλλον της εγγυοδοσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη χρηματοδότηση της νέας ύλης έργων.

Το ΤΜΕΔΕ σε συνθήκες πανδημίας και τραπεζικής ασφυξίας, τηρώντας όλες τις καταστατικές του διαδικασίες και λαμβάνοντας όλες τις πρόσθετες εξασφαλίσεις με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου, συνεχίζει να διευρύνει τον κύκλο των εργασιών του και να αποτελεί έναν στιβαρό αναπτυξιακό πυλώνα για τον τεχνικό κόσμο και την πραγματική οικονομία, επισημαίνει το ταμείο.
 

Περισσότερα στη κατηγορία Επιχειρηματικά Νέα
Διακρίσεις για την Noval Property ΑΕΕΑΠ

Πολλαπλές διακρίσεις στα Commercial Property Awards 2020 και στα Fire & Emergency Excellence Awards 2020 που διοργάνωσε η Boussias Communications...

Close