Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθρογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

Συνέδριο της Ένωσης Πρακτορείων Ειδήσεων των Βαλκανίων – ΝΑ Ευρώπης, με θέμα «Ο ρόλος της ενημέρωσης στη νέα βαλκανική πραγματικότητα»

20 Μαρτίου, 2023

analitis.gr