Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865, Αμερικανός πρόεδρος

Κατατέθηκε «πολυ-νομοσχέδιο» του υπ. Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών – Τη Δευτέρα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή

 Κατατέθηκε το πρωί του Σαββάτου νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

    Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων –

   -τροποποιήσεις νόμων για αναπτυξιακά προγράμματα,

   -τροποποίηση του ν. 4872/2021 για την ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

   -μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και ενίσχυσης των νοσοκομείων

   -θέματα αποζημιώσεων προσωπικού σωμάτων ασφαλείας

   -ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ ( δάνεια και χρεωστικά ανοίγματα δήμων που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή),

   -θέματα τηλεοπτικών (παράταση στην υποχρεωτική μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια) και ραδιοφωνικών σταθμών (διαδικασία αδειοδότησης),

   -θέματα μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για εργασία και χορήγησης άδειας διαμονής επενδυτή (χρυσή θεώρηση)

    Σκοπός του νομοσχεδίου (Μέρος Α’) είναι η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την ανάπτυξη, η ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και της οικονομικής ανάπτυξης εν γένει, καθώς και η αντιμετώπιση επιμέρους επειγόντων ζητημάτων. Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η επιμέρους τροποποίηση των διαδικασιών που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και εργαλεία, καθώς και του ν. 4872/2021 (Α’ 247) για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς και η τροποποίηση επιμέρους διατάξεων για την αντιμετώπιση ειδικότερων προβλημάτων που έχουν.

    Σύμφωνα με την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του νομοσχεδίου :

   -Μέρος Β’: Επέρχονται τροποποιήσεις σε υφιστάμενους νόμους για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), των Ειδικών Υπηρεσιών, αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης διαδικασιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τόνωση της ανάπτυξης.

   -Μέρος Γ’: Τροποποιείται ο ν. 4872/2021 (Α’ 247) για την ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), εστιάζοντας στη λειτουργία και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και σε ζητήματα χρηματοδότησης των σχετικών προγραμμάτων.

   -Μέρος Δ’: Ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την τόνωση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.

   Μέρος Ε’: Ρυθμίζονται ζητήματα για την αντιμετώπιση της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την αντιμετώπιση και των νέων παραλλαγών της, ώστε να ανασχεθεί η περαιτέρω διασπορά του και η αύξηση των κρουσμάτων και ταυτόχρονα να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που έχει περιέλθει στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

   -Μέρος ΣΤ’: Ρυθμίζονται ζητήματα διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας των μουσείων που έχουν συσταθεί με τον ν. 5021/2023 (Α’ 31) και άλλα επείγοντα ζητήματα του Υπουργείου Πολιτισμού.

   -Μέρος Ζ’: Ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, την αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων, την πληρωμή δαπανών εκπαιδευτικών αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και την αμοιβή του διδακτικού προσωπικού στις τρεις εκπαιδευτικές σειρές της Σχολής Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Φύλαξης Σωφρονιστικών Καταστημάτων, την παράταση συμβάσεων καθαριότητας υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και τη διάθεση κατασχεμένων μέσων.

   -Μέρος Η’: Ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ιδίως αναφορικά με θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, όπως για τα δάνεια και χρεωστικά ανοίγματα δήμων που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή.

   -Μέρος Θ’: Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών [βλ. και τον σχετικό ορισμό του άρθρου 1 του ν. 3051/2002 (Α’ 220)] και συγκεκριμένα καθορίζεται με ενιαίο τρόπο το ανώτατο όριο των συνολικών αποδοχών που λαμβάνουν τα μέλη όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών.

   -Μέρος Ι’: Δίδεται παράταση ενός (1) έτους α) για την υποχρεωτική μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια του προγράμματος των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών και β) για τη διεξαγωγή διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας. Επιπλέον, παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η διαδικασία αδειοδότησης ραδιοφωνικών σταθμών, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

   -Μέρος ΙΑ’: Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η προθεσμία που παρέχεται στους εργοδότες προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με σκοπό τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, σύμφωνα με την κατά παρέκκλιση διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α΄38). Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασιών αγοράς ακινήτου προς χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή (‘golden visa’), για ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές της περ. Α΄ της υποπαρ. 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), έως την 30ή Απριλίου 2024, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς ακινήτων.

    Η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει μεθαύριο Δευτέρα στις 16:00.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ