Αν μπορείς κοίταξε τον φόβο κατάματα και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει. Νίκος Καζαντζάκης. 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

Η Sobi δημοσιεύει την έκθεση τρίτου τριμήνου για το 2023: Ισχυρά έσοδα και σταθερές επιδόσεις

14 Νοεμβρίου, 2023

 

Τρίτο τρίμηνο του 2023

 

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 29%, +23% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, (CER)i, σε 5.168 εκατ. SEK (3.999)

Τα έσοδα του τομέα Αιματολογίας αυξήθηκαν κατά 25% σε CER και ανήλθαν σε 3.484 εκατ. SEK (2.619), εξέλιξη που υπαγορεύτηκε από τις πωλήσεις του pacritinib ύψους 347 εκατ. SEK, από ισχυρές πωλήσεις ύψους 1.245 εκατ. SEK για το efmoroctocog alfa, από αύξηση κατά 15% σε CER για το avatrombopag και από την κυκλοφορία του pegcetacoplan που αντιστοιχεί σε 169 εκατ. SEK

Τα έσοδα του τομέα Ανοσολογίας αυξήθηκαν κατά 27% σε CER και ανήλθαν σε 1.400 εκατ. SEK (1.070), εξέλιξη που υπαγορεύτηκε από την αύξηση του emapalumab κατά 112% σε CER και την καταβολή των αρχικών ποσών για τα δικαιώματα του nirsevimab ύψους 263 εκατ. SEK

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA ήταν 30%, εξαιρουμένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)ii. Το EBITA ανήλθε σε 1.443 εκατ. SEK (1.241), που αντιστοιχεί σε περιθώριο 28% (31). Το EBIT ανήλθε σε 547 εκατ. SEK (699)

Τα έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης ανήλθαν σε 0,30 SEK (1,43)iii. Τα προσαρμοσμένα EPS προ μείωσηςi  ανήλθαν σε 0,54 SEK (1,43)iii. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1.058 εκατ. SEK (745)

 Η πλήρης κάλυψη της έκδοσης δικαιωμάτων ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο και η Sobi έλαβε περίπου 6.024 εκατ. SEK προ των δαπανών έκδοσης. Οι εισπράξεις χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μέρους της αποπληρωμής του ενδιάμεσου δανείου που λήφθηκε σε σχέση με την απόκτηση της CTI BioPharma

 

Οικονομική πρόβλεψη για το 2023 – αμετάβλητη

 

Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER 

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων

 

 «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη της Sobi κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Τα έσοδα αυξήθηκαν για την Αιματολογία και την Ανοσολογία και το 89% αυτής της αύξησης υπαγορεύτηκε από τις νέες κυκλοφορίες των φαρμάκων μας, ειδικά στις ΗΠΑ και διεθνώς. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε αποφασιστικά το pacritinib, που προστέθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης απόκτησης της CTI BioPharma». – Guido Oelkers, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 

Περίληψη οικονομικών αποτελεσμάτων

 

 

3ο τρίμηνο

3ο τρίμηνο

 

Ιαν. – 

Σεπτ. 

Ιαν. – 

Σεπτ. 

 

Πλήρες

έτος

Ποσά σε εκατ. SEK

2023

2022

Μεταβολή

2023

2022

Μεταβολή

2022

Συνολικά έσοδα

5.168

3.999

29%

15.280

9.332

19%

18.790

Μεικτό κέρδος

4.001

3.067

30%

11.672

6.265

25%

14.014

Μεικτό περιθώριοi

77%

77%

 

76%

73%

 

75%

EBITAi

1.443

1.241

16%

4.573

3.475

32%

5.930

Προσαρμοσμένο EBITAi,ii

1.545

1.241

24%

4.911

4.150

18%

6.605

Περιθώριο EBITAi

28%

31%

 

30%

27%

 

32%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi,ii

30%

31%

 

32%

32%

 

35%

Κέρδη για το χρονικό διάστημα

94

451

-79%

1.383

1.252

10%

2.638

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEKiii

0,30

1,43

-79%

4,43

4,03

10%

8,21

Έσοδα ανά μετοχή, προ μείωσης, SEK προσαρμοσμέναi,ii,iii

0,54

1,43

-63%

5,36

5,78

-7%

9,90

 
 
 
 
 
 
 
 

i Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM). Βλ. ενότητα APM για περισσότερες πληροφορίες.

ii. Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC).3

iii. Τα συγκριτικά ποσά έχουν δεχτεί προσαρμογή ώστε να λάβουν υπόψη το στοιχείο της δωρεάν έκδοσης όσον αφορά την έκδοση δικαιωμάτων, ζήτημα για το οποίο η τελική έκβαση ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου.