Οι εκατομμυριούχοι δεν πιστεύουν στην αστρολογία. Οι δισεκατομμυριούχοι πιστεύουν. - J.P. Morgan

Έσοδα 1,6 εκατ. ευρώ η PASAL το 2019

Σε 1,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου PASAL Development από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για την χρήση 2019 έναντι 1,7 εκατ. ευρώ για το 2018. Σημειώνεται ότι από την 31/12/2019 οι δραστηριότητες της εταιρείας DORECO AΕ (ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου AthensHeart) κατατάχθηκαν ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου την 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε 31,05 εκατ. ευρώ από 77,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2018. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων και κατάταξη του εμπορικού AthensHeart σε ενεργητικό προς πώληση.

Στις 29.08.2019 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας, με βάση το άρθρο 106β του Ν.3588.

Συνεπεία της απόφασης ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων μείον χρηματικά διαθέσιμα) την 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε 22,9 εκατ. ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνεται δανεισμός 50,7 εκατ. ευρώ ο οποίος αντιστοιχεί στις διακοπείσες δραστηριότητες) έναντι 133 εκατ. ευρώ την 31.12.2018. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ουδέποτε είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους.

Ο Όμιλος για την χρήση 2019 παρουσίασε λειτουργικές ζημίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται στην αρνητική αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των επενδυτικών ακινήτων κατά 5,6 εκατ.ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ το 2018). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την χρήση 2019 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 41,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη οφείλονται κατά το μεγαλύτερο μέρος στη διαγραφή υποχρεώσεων και εξόφληση οφειλών μέσω μεταβίβασης ακινήτων βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης.

Read previous post:
Ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις οφείλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο την “επόμενη μέρα”

Το πλήρες φάσμα των επιπτώσεων της κρίσης στην οικονομία, από τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, καλύπτει η μελέτη της...

Close