Οι υποσχέσεις δεν δεσμεύουν παρά μόνο εκείνους που τις δέχονται - Φρανσουά Μιττεράν

Εξελέγησαν τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

30 Μαΐου, 2023

Με την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου (υπ’ αριθμ. 13/30.5.2023), εξελέγησαν και τα πέντε εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λαμβάνοντας, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, την εκ του νόμου απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Συγκλήτου.

Τα εκλεγέντα μέλη, με αλφαβητική σειρά, είναι τα ακόλουθα: Μαρία Αστεριάδου, Σωτήριος Θεοφάνης, Ιωάννης Μανωλόπουλος, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Ειρήνη Τακά.