Ένα Υπηρεσιακό Σημείωμα δεν γράφεται για να ενημερώσει τον παραλήπτη, αλλά για να προστατέψει τον αποστολέα - Dean Acheson

Attica Group: Στα 20,85 εκατ. ευρώ τα ΚΠΦ το 2019

Στα 20,85 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 17,27 εκατ. ευρώ το 2018, ανέρχονται τα καθαρά κέρδη της Attica Group, θυγατρικής του ομίλου Marfin Investment Group (MIG).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 15,80 εκ. ευρώ, από την πώληση του πλοίου SUPERFAST XII.

Τα αποτελέσματα χρήσεως 2019, παρουσιάζουν αύξηση κατά 10,9% των ενοποιημένων πωλήσεων, στα 405,40 εκ. ευρώ έναντι 365,40 εκ. ευρώ στη χρήση 2018. Επισημαίνεται ότι η ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW») ενοποιείται πρώτη φορά για ολόκληρη τη χρήση στις οικονομικές καταστάσεις της Attica Group. Στη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για την περίοδο 1.6.2018 -31.12.2018.

 Σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη, ενοποίησης δηλαδή της HSW για ολόκληρη τη χρήση 2018, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα ανερχόταν στο 2,1%.

Η αύξηση αυτή επετεύχθη παρότι ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε με δύο (2) επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία λιγότερα (SUPERFAST XII και HIGHSPEED 7), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο 2018 και στη συνέχεια πουλήθηκαν βάσει των όρων της συμφωνίας απόκτησης της HSW, και είναι αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης του ενισχυμένου στόλου των πλοίων, αφού δόθηκε η δυνατότητα να δρομολογηθούν τα πλέον κατάλληλα πλοία στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 78,02 εκ. ευρώ έναντι 57 εκ. ευρώ στη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 37%, κυρίως λόγω των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW.

 Τα κέρδη του ομίλου μετά από φόρους, ανήλθαν σε 20,85 εκ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 17,27 εκ. ευρώ στη χρήση 2018. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 15,80 εκ. ευρώ από την πώληση του πλοίου SUPERFAST XII.

 Την 31.12.2019, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 105,33 εκ. ευρώ έναντι 59,42 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρίας.

 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ανήλθαν σε 688 εκ. ευρώ (έναντι 690,36 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018).

 Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου στις 31.12.2019 ανέρχεται σε  410,76 εκ. ευρώ (έναντι 346,08 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2018), από τα οποία 391,70 εκ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (274,50 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018) και 19,06 εκ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (71,58 εκ. ευρώ αντίστοιχα, την 31η Δεκεμβρίου 2018).

 Ειδικότερα, μέσα στο 2019 ο ομιλος πέτυχε μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 175 εκ. ευρώ πενταετούς διάρκειας, να αναχρηματοδοτήσει με ευνοϊκότερους όρους, δανειακές υποχρεώσεις ύψους 106 εκ. ευρώ και να ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά του διαθέσιμα. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2019 αντλήθηκαν μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και δανειακών συμβάσεων, κεφάλαια ποσού 228 εκ. ευρώ και πραγματοποιήθηκαν εξοφλήσεις δανείων ύψους 169,1 εκ. ευρώ.  

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2019 σε 431,98 εκ ευρώ. και αντιστοιχούν σε 2 ευρώ ανά μετοχή της εταιρίας.

 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020 – ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

 Ο όμιλος ξεκίνησε τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2020 με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το μεταφορικό του έργο. Όμως από τα μέσα Μαρτίου, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση του μεταφορικού έργου, ενώ παράλληλα έγιναν πολλές ακυρώσεις προεκδοθέντων εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε σημαντική ανάσχεση έως μηδενισμός στην είσοδο νέων κρατήσεων για την καλοκαιρινή περίοδο.

 Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η μείωση του μεταφορικού έργου στη μεταφορά επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων τον μήνα Απρίλιο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019, έφθασε στο 99% στους Διεθνείς Πλόες και στο 96% στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.

Για τα φορτηγά οχήματα η μείωση έφθασε στο 18% στους Διεθνείς Πλόες και στο 47% στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.

Η προαναφερόμενη μείωση του μεταφορικού έργου ισοδυναμεί με μείωση του κύκλου εργασιών για το μήνα Απρίλιο κατά 18,4 εκ. ευρώ ή ποσοστό 60%. Αντίστοιχο ποσοστό μείωσης του μεταφορικού έργου εκτιμάται ότι θα σημειωθεί και το μήνα Μάιο 2020.

Αναμένεται σταδιακή βελτίωση κατά τους επόμενους μήνες του έτους, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών και δεν θα υπάρξει αλλαγή δεδομένων στις συνήθειες των πολιτών όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς στις καλοκαιρινές τους διακοπές, ή τυχόν εμπόδια που διαταράσσουν την τουριστική αλυσίδα και κατ’ επέκταση το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Τα ανωτέρω δεδομένα οδήγησαν τη διοίκηση στη λήψη σειράς αποφάσεων με βασικούς στόχους: α) την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών του ομίλου, β) τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, γ) τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και της ενίσχυσης της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του ομίλου, λαμβάνοντας αποφάσεις, μεταξύ άλλων, που αφορούν μείωση του αριθμού των δρομολογίων των πλοίων και αναδιάταξη του στόλου των πλοίων, ενώ παράλληλα μεγάλος αριθμός πλοίων τέθηκε σε καθεστώς παύσης δρομολογίων, και δ) την προσαρμογή των στόχων του ομίλου στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης του μεταφορικού έργου, η διοίκηση προέβη σε σειρά εκτιμήσεων για την πορεία του ομίλου στην τρέχουσα χρήση 2020, σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται μείωση του κύκλου εργασιών του ομίλου το 2020, σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση του 2019. Στη βάση των ανωτέρω δεδομένων, εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι ο όμιλος θα καταγράψει ζημίες για τη χρήση 2020. Με βάση τους ανωτέρω υπολογισμούς, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η διοίκηση, καθώς και τα μέτρα ανακούφισης που έχουν ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι η ρευστότητα του ομίλου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του.

 Σημειώνεται ωστόσο, ότι καθώς η πανδημία συνεχίζεται, οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν δραστικά, είτε προς τη θετική πλευρά (εφόσoν βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της πανδημίας και ιδιαίτερα το εμβόλιο, καθώς και εφόσον υλοποιηθούν αποτελεσματικά μέτρα στήριξης της τουριστικής δραστηριότητας) είτε αρνητικά, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση και η πανδημία λάβει μακροχρόνια χαρακτηριστικά.
 

Read previous post:
Βλ. Πούτιν: Την 1η Ιουλίου, η ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε  ότι η ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μπορεί να παρατείνει την παραμονή...

Close