Όταν κάποιος με πείρα συναντά κάποιον με λεφτά, σύντομα αυτός με την πείρα θα έχει τα λεφτά και αυτός με τα λεφτά θα έχει την πείρα. - Estee Lauder (1908-2004, Αμερικανίδα επιχειρηματίας)

ΥΠΕΣ: 106 εκατ. ευρώ στους δήμους ως 6η δόση από τους ΚΑΠ για το 2018

13 Ιούνιος, 2018

Την 6η τακτική επιχορήγηση του έτους 2018 στους δήμους της χώρας από τους ΚΑΠ, συνολικού ύψους 106.669.018,49 ευρώ, ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης  

Το αποδιδόενο ποσό έχει προκύψει λαβάνοντας  υπόψη τα εξής:

1) την παρακράτηση του προβλεπόενου ποσοστού χρηατοδότησης 1% του Προγράατος
Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως ισχύει. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε
ποσό 1.089.454,55 € και θα κατατεθεί στον λογαριασό του Υπουργείου στο Ταείο Παρακαταθηκών
και ανείων ε την ονοασία «Λογαριασός Εξυγίανσης των ΟΤΑ»,
2) τον συψηφισό ποσού των υπόχρεων ήων Ααρουσίου, Πειραιώς,  Φυλής,  Κορυδαλλού,
Περάατος, Σαλαίνας και Σπάτων-Αρτέιδας  Ν. Αττικής, Ορχοενού Ν. Βοιωτίας, Ερέτριας Ν.
Εύβοιας, Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, Καλυνίων Ν.ωδεκανήσου και
Έδεσσας Ν. Πέλλας σύφωνα ε τις σχετικές ΚΥΑ περί συψηφισού οφειλών τους προς το Ελληνικό
ηόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταεία, το οποίο θα αποδοθεί ε χρηατική εντολή του Υπουργείου ας
προς το Ταείο Παρακαταθηκών και ανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων,   
3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους ήους σύφωνα ε τα οριζόενα στην
υπ΄αριθ. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β΄) ΚΥΑ «Ρυθίσεις θεάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσων
υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθού καθώς και Νοικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΑΠ και
ΕΥΑΘ ΑΕ»,
4) την παρακράτηση ποσού από τους ήους της Περιφέρειας Αττικής σύφωνα ε τα οριζόενα
στην υπ΄αριθ. 5711/10.3.2017 (ΦΕΚ 767 Β΄) ΚΥΑ «Καθορισός ύψους και διαδικασίας απόδοσης
προσόδου στον Φορέα ιαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονοίας “ Αντώνης Τρίτσης”» και
            5) τον συψηφισό ποσού των υπόχρεων ήων για χορήγηση προκαταβολών έναντι των εσόδων
που δικαιούνται από ΚΑΠ.
B.   Από το ανωτέρω αποδιδόενο ποσό παρακρατείται και αποδίδεται ε χρηατική εντολή του
Υπουργείου ας προς το Ταείο Παρακαταθηκών και ανείων, ποσό 2.304.400,00 € υπέρ του ΤΠΚΥ
(πρώην ΤΑΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθ. 2455/01.03.2018,  
2079/01.03.2018, 2669/28.02.2018, 40703/28.02.2018, 15541/30.04.2018,
16000/02.05.2018 και 21424/21-05-2018 αποφάσεις ας, για ερική ή ολική εξόφληση οφειλών
ήων.
Γ.   Τα αποδιδόενα ε την παρούσα απόφαση ποσά στους ήους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του
Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών»  του Προϋπολογισού τους,  προορίζονται για την
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών ισθοδοσίας
του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται ε ξεχωριστές
αποφάσεις ας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.  
.   Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :
   
 
4
1) οι δαπάνες ισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθών
και των χώρων άθλησης που εταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθού, σε εφαρογή των ν.2880/2001 και
ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες ισθοδοσίας των κατατασσόενων σε θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου,  εργαζοένων σε προγράατα  Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική
Μέρινα και για ΑεΑ, σε εφαρογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16
του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,
2) οι δαπάνες ισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΚ των Κρατικών Περιφερειών, που
ετατάχθηκαν σε ήους, δυνάει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,
3) οι δαπάνες ισθοδοσίας του προσωπικού ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που εταφέρθηκε από 1-1-2011 σε ήους, σύφωνα ε τη παρ.1α του άρθρου 18 του
ν.3870/2010, για τον καθαρισό σχολικών ονάδων χωρικής αροδιότητάς τους,
4) οι δαπάνες ισθοδοσίας των εταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθού από τους οίλους
ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ  
5) οι δαπάνες ισθοδοσίας του ονίου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων
7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών και
6) οι δαπάνες ισθοδοσίας του ονίου και ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νοαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ετατάχθηκε σε
ήους από την 1-1-2011 σύφωνα ε τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστηα
εφαρογής του Μεσοπρόθεσου Πλαισίου ηοσιονοικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισού.  
 

Read previous post:
Ν. Κοτζιάς: Η Ελλάδα σταθερός εταίρος σε μία ασταθή περιοχή

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να λειτουργεί σε μία ασταθή περιοχή ως ένας πυλώνας σταθερότητας για την ειρήνη,...

Close