Το ταλέντο αρχίζει τα ωραία έργα, αλλά μόνο η δουλειά τα ολοκληρώνει. Joseph Joubert, 1754-1824, Γάλλος γνωμικογράφος

Προς ψήφιση τίθενται οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής

12 Ιανουάριος, 2017

Αλλαγές που αφορούν στο πρώτο μέρος του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή, στο κοινοβουλευτικό μέρος καθώς και κάποιες αλλαγές στο δεύτερο μέρος που αφορά στην οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής και το προσωπικό της θα τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Ως προς το κοινοβουλευτικό μέρος, και σύμφωνα με τις αλλαγές που εισηγείται η Επιτροπή Κανονισμού, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Βουλής:

  • Διευρύνεται το Σώμα Διάσκεψης των Προέδρων με την προσθήκη ενός ακόμη μέλους, του/της προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών. Η προσθήκη κρίθηκε αναγκαία διότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που είναι περισσότεροι από πέντε, ζήτησαν και θα έχουν εκπροσώπηση στη Διάσκεψη των προέδρων. Με τον τρόπο αυτό, κρίνεται ότι θα διασφαλίζεται η ισορροπία της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
  • Τροποποιείται επίσης η διάταξη του άρθρου 70Α προκειμένου να δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα ψήφου στις ονομαστικές ψηφοφορίες και οι γυναίκες βουλευτές που βρίσκονται σε κατάσταση κύησης κατά το τελευταίο διάστημα πριν τον τοκετό καθώς και αυτού που ακολουθεί τον τοκετό. Το διάστημα αυτό καθορίστηκε σε ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά τον τοκετό. Το δικαίωμα ψήφου θα δίνεται είτε με επιστολική ψήφο είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας.

Στο δεύτερο μέρος του Κανονισμού που περιλαμβάνονται διατάξεις για την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής και την κατάσταση του προσωπικού της επέρχονται αλλαγές που σκοπό έχουν την εναρμόνιση του Κανονισμού της Βουλής με το Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι διατάξεις που εναρμονίζουν το μέρος αυτό του Κανονισμού, γίνονται με σεβασμό στην αυτονομία της Βουλής η οποία δεν εντάσσεται στις βασικές κυβερνητικές αρχές αλλά τηρείται ανάλογα η διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων, όπως αυτή θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα:

  • Προστίθεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχειρίσεως Υλικού και οι πάγιες παροχές υπηρεσιών.
  • Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα είναι αρμόδια για την διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης της Βουλής, την εκπόνηση μελέτης από την ίδια τη Βουλή για τα κτήρια της καθώς και για τη συντήρησή τους και τη λειτουργία των κτιρίων και των οχημάτων.
  • Αντί του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, θα γίνεται η χρήση διαδικτυακής πύλης της Βουλής. Κατόπιν δε κοινής απόφασης του Προέδρου της Βουλής και του υπουργού Οικονομίας, θα γίνεται διασύνδεση των δύο προαναφερόμενων συστημάτων με τη διαδικτυακή πύλη της Βουλής.
  • Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτείται επιτροπή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών και ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης της και η διάρκεια θητείας των μελών της. Η Επιτροπή αυτή θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, την επίλυση, μετά την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, των διαφορών που αφορούν το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Βουλής.

Σε ένα τρίτο σκέλος οι αλλαγές αφορούν θέματα που σχετίζονται με το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Ειδικότερα: η επιλογή των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, αντί του Μαρτίου του 2017, τον Ιούλιο του 2017 καθότι κάποιες προσφυγές έχουν επιφέρει καθυστέρηση.

Επίσης στη συγκρότηση της επιτροπής γενικών διευθυντών, ο αναπληρωτής του προέδρου προβλέπεται να είναι ένα μέλος ΔΕΠ ενταγμένο στο Μητρώο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Read previous post:
Σε ύψος ρεκόρ η απορρόφηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το ποσό των 656.639.655 ευρώ κατεβλήθη το 2016 σε δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και αντιστοιχεί σε απορρόφηση...

Close